Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasbare algemene voorwaarden.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door onze bijzondere voorwaarden die onze offertes en/of bestekken aanvullen, evenals door onze tarieven beschikbaar op eenvoudig verzoek, en door huidige algemene voorwaarden die voorrang hebben op alle bedingen of aanduidingen vermeld op de documenten (algemene, bijzondere of andere voorwaarden) uitgaande van de klant, onafhankelijk van het ogenblik waarop zij ons werden gericht, tenzij wij ze uitdrukkelijk aanvaard hebben.

Artikel 2. Offertes.

Elke offerte die van ons uitgaat, is slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van het order. Offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Na afloop van deze termijn behouden wij ons het recht voor om de offerte als nietig en onbestaande te beschouwen of om de prijs of de hoeveelheden ervan te wijzigen. De wijzigingen aangebracht door de klant op de bestelbon of op onze offerte zijn ons niet tegenstelbaar behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van alle gewijzigde punten. Wij zijn slechts gehouden de uitvoering van de bestelling aan te vangen na ontvangst van het voorschot indien dit voorzien is. Hetzelfde geldt voor elke bijkomende bestelling. Bij bestelling kan de klant, op eenvoudig schriftelijk verzoek, vragen om een referentiemonster te identificeren, conform de geldende Europese en Belgische norm.

Artikel 3. De Prijs.

De overeengekomen prijzen blijven ongewijzigd gedurende een periode van drie maanden. Indien er zich een prijsopslag voordoet, kunnen wij echter onze prijzen opslaan indien de kosten van de materialen, de lonen de sociale bijdragen enz. opgeslagen zijn sinds de datum van afsluiting van de overeenkomst en voor zover wij niet aansprakelijk zijn voor een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. Onze prijzen worden bepaald in euro.  Elke opslag van de BTW of nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het ogenblik van de bestelling en die van de levering, valt ten laste van de klant.

Artikel 4. Ontbinding van de overeenkomst.

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, is deze laatste ons een schadevergoeding verschuldigd voor de gemaakte kosten en het winstverlies met een minimum van 30% van het bedrag van de bestelling en is hij gehouden ons de geleverde goederen terug te geven zonder afbreuk aan ons recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien wij het bewijs bijbrengen van een schade die de 30% overschrijdt. Dit is ook het geval indien de klant om welke reden ook, behoudens onze grove schuld, de ontbinding van de overeenkomst vordert en wij deze vraag tot ontbinding aanvaarden. Bij gebreke hieraan, behouden wij ons steeds het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te eisen. Ingeval van doorverkoop van die goederen en/of incorporaties, kunnen wij, bovenop de verbrekingsvergoeding, de prijs van de goederen en/of van de materialen vorderen. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ter onzer laste, zijn wij een schadevergoeding van maximum 10% van het totaal bedrag van de bestelling verschuldigd aan de klant.

Artikel 5. Leveringstermijnen.

Behoudens andersluidend beding, zijn de termijnen vermeld in onze bijzondere voorwaarden niet bindend en louter indicatief. Zij worden begrepen binnen redelijke grenzen rekening houdend met de risico’s onafhankelijk van onze wil. Indien een abnormale vertraging ons kan verweten worden, kan onze aansprakelijkheid slechts ingeroepen worden na een aangetekende ingebrekestelling waarin wij gelast worden de overeenkomst uit te voeren binnen een redelijke termijn. Ingeval van vermelding van een bindende termijn in onze bijzondere voorwaarden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot 10,00 € per werkdag vertraging na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven met een maximum van 10% van de waarde van de overeenkomst.

Artikel 6. Risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud.

Alle materialen en/of goederen die wij verkopen, worden geacht geleverd te zijn in onze vestigingen zelfs wanneer wij zorgen voor het transport naar de door de klant gekozen plaats. Vanaf het ogenblik dat het transportmiddel gewijzigd wordt, wordt het risico dus overgedragen aan de klant. Hij draagt derhalve de last van elk verlies of beschadiging. Een levering op een werf is slechts mogelijk wanneer de toegangswegen tot de werf bereikbaar zijn. De geleverde materialen en/of goederen blijven echter onze eigendom tot de volledige betaling en ze kunnen niet overgedragen worden aan derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 7. Vrijstelling  van aansprakelijkheid – overmacht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van onze contractuele verbintenissen indien die niet-uitvoering te wijten is aan een gebeurtenis onafhankelijk van onze wil en dat men redelijkerwijze van ons kon verwachten dat wij hiermee rekening zouden hebben gehouden bij het afsluiten van de overeenkomst of dat wij ze zouden hebben vermeden of zouden zijn te boven gekomen, zelfs wanneer deze gebeurtenis de uitvoering van onze contractuele verbintenissen niet volledig onmogelijk maakt, maar enkel aanzienlijk moeilijker of duurder, onder meer ingeval van staking, brand, slechte weersomstandigheden, een algemeen bevoorradingsgebrek, een belangrijke vertraging in hoofde van onze leveranciers enz… Elke gebeurtenis onafhankelijk van onze wil en die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de normale uitvoering van onze verbintenissen of die ons dwingen de uitvoering van onze verbintenissen tijdelijk of definitief te schorsen, wordt beschouwd als een geval van overmacht, onder meer ongevallen, oorlogen, natuurrampen, stakingen, beslissingen van de overheden, enz…

Artikel 8. Waarborgen en klachten.

De waarborg van de fabrikant kan nooit verder gaan dan de eenvoudige vervanging van de gebrekkig erkende waren, met uitsluiting van elke andere tussenkomst en dit in afwijking van art. 1644 B.W. (België). Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten. Vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

  • Fouten die onzichtbaar zijn voor het blote oog van op één meter. De tegels moeten droog en niet bij tegenlicht gekeurd worden.
  • Haarscheurtjes, windbarstjes of uitslag die eigen zijn aan een product.
  • De ontglanzing, daar deze afhankelijk is van gebruik en onderhoud van de vloer.
  • Efflorescentie en kalkuitslag.
  • De tegels aangeduid als tweede keus, handelskeus, derde keus lot of afval.
  • Alle kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan natuursteen, zoals vlammen, beddingen, kristallijnaders, roestpunten, kalkaders, fossielen, schelpen, geodes, enz…

Elke klacht betreffende zichtbare gebreken die vaststelbaar zijn op het ogenblik van de levering moet worden ingediend bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen en/of materialen en voordat zij verwerkt worden.
De klacht is onontvankelijk indien de goederen en/of materialen verwerkt werden.
Elke klacht betreffende onzichtbare verborgen gebreken die niet vaststelbaar zijn op het ogenblik van de levering, is niet meer ontvankelijk indien zij meer dan drie maanden na de levering van de gebrekkige producten wordt ingediend.
De klachten en waarborgaanspraken moeten worden gericht aan de verkoper die de goederen en/of materialen verkocht en aan onze maatschappelijke zetel N.V. MARLUX TESSENDERLO, Industriezone Ravenshout 4.345 te Albertkade nr. 3 B-3980 Tessenderlo, ter attentie van de dienst na verkoop. De aankoopfactuur en de sticker met vermelding van de productiedatum die u op de paletten terugvindt evenals een beschrijving van het probleem met een foto moeten op straffe van onontvankelijkheid  gevoegd worden aan de brief. Ingeval van niet-naleving van de stockage-, plaatsings- en onderhoudsvoorwaarden, is de waarborg uitgesloten. Ingeval een financiële tussenkomst aangewezen zou zijn, bedraagt zij in elk geval maximaal de verkoopprijs van de geleverde goederen en/of materialen zoals aangeduid in onze tarieven, onder aftrek van de eventuele verleende kortingen en disconto’s. In overeenstemming met 1649 septies van het Burgerlijk Wetboek, doet huidige waarborg geen afbreuk aan de rechten van de consument in toepassing van de wet op de verkoop van consumptiegoederen. Zonder afbreuk aan een langere waarborg verleend in een aantal gevallen op tegels met een M-Coat bekleding of gezandstraalde tegels, kan de waarborg bovendien nooit de termijn van twee jaar na leveringsdatum overschrijden.

Artikel 9. Betaling.

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Zij zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na hun uitgifte behoudens andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het geheel van de facturen en/of van het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar. Elke factuur die onbetaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlsintrest van 1 % per maand. Elke factuur die onbetaald is op de vervaldag, wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag uit hoofde van conventionele schadevergoeding. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, mogen wij de leveringen opschorten na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, zonder afbreuk aan het recht de overeenkomst te ontbinden en dit tot de uitvoering van de betalingen.

Artikel 10. Bevoegdheid – toepasselijk recht.

Al onze verkopen, met inbegrip van de verkopen aan het buitenland, worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Artikel 11. Intracommunautaire B.T.W.-regeling.

Bij gebrek aan mededeling door de klant van zijn intracommunautair B.T.W. nummer, beperken wij onze opzoekingen in dit verband tot de gebruikelijke bronnen.
De klant wordt geacht het door ons op de factuur vermelde BTW nummer te controleren en ons onmiddellijk te verwittigen indien dit niet juist is. Indien wij geen opmerkingen ontvangen, beschouwen wij dit BTW nummer als correct en wordt de klant bij eventuele inbreuken volledig aansprakelijk gesteld.