Home > Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

MARLUX NV

Industriezone Ravenshout 4345, Albertkade 3, 3980 Tessederlo, België

info@marlux.com

Tel.: +32 (0)13 67 91 00

Fax: +32 (0)13 66 20 87

BTW-nummer: BE 0439.579.056

RPR Hasselt

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MARLUX NV, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Industriezone Ravenshout 4345, Albertkade 3, BTW-nummer: BE 0439.579.056, RPR Hasselt, (hierna MARLUX) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MAZR houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MARLUX aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MARLUX niet. MARLUX is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MARLUX is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze verdelers.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MARLUX. MARLUX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure MARLUX webshop:

Na de registratieprocedure, de bevestiging van de bestelling en akkoord van de Algemene Voorwaarden door de Klant, ontvangt de Klant binnen de 24 uur na ontvangst van zijn bestelling een bevestigingsmail van de geplaatste bestelling en het dealeradres waar deze bestelling kan opgehaald worden.

4.2. Wijze betaling MARLUX webshop

De Klant kan uitsluitend contant betalen bij afhaling bij de MARLUX dealer van zijn keuze.

De producten die via deze e-commerce website van MARLUX worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door MARLUX.

MARLUX is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

MARLUX zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor levering na bevestiging van de bestelling aan de Klant, de dealer en de customer service. De leveringstermijn wordt bevestigd bij de bestelling. Voor de betaling bij de dealer ontvangt de Klant de nodige gegevens na de bevestiging van de bestelling.


Artikelen besteld via deze website worden standaard geleverd bij de dealer van de keuze van de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan de dealer bij afhaling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MARLUX.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MARLUX te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MARLUX.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

MARLUX NV

Industriezone Ravenshout 4345, Albertkade 3, 3980 Tessederlo, België

info@marlux.com

Tel.: +32 (0)13 67 91 00

Fax: +32 (0)13 66 20 87

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MARLUX NV heeft meegedeeld terug overhandigen bij de MARLUX dealer waar ze werden afgehaald. De Klant is op tijd als hij de goederen terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MARLUX zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de dealer alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen nadat MARLUX op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MARLUX geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Schadevergoeding bij niet-ophaling

De Klant verbindt er zich toe bij niet-afhaling van de goederen binnen de afgesproken termijn, een administratieve schadevergoeding te betalen ten bedrage van 15% van het aankoopbedrag.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MARLUX zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Dit laatste gebeurt via de dealer waar de goederen werden afgehaald.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van MARLUX is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)13 67 91 00, via e-mail op info@marlux.com of per post op het volgende adres: Industriezone Ravenshout 4.345, Albertkade 3, 3980 Tessenderlo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, MARLUX NV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor intern gebruik: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en informatie van MARLUX.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MARLUX, Industriezone Ravenshout 4.345, Albertkade 3, 3980 Tessenderlo, info@marlux.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MARLUX NV, Industriezone Ravenshout 4.345, Albertkade 3, 3980 Tessenderlo, info@marlux.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

MARLUX houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@marlux.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MARLUX om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MARLUX. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MARLUX kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, afdeling Hasselt bevoegd.

 

Download onze catalogi
Ontvang de catalogus 2018 in je brievenbus
* Verplichte velden
Mis geen enkel nieuwtje! Schrijf je in op onze e-mail nieuwsbrief: